Triển lãm

INTERFOAM VIETNAM 2024

INTERFOAM VIETNAM 2024

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TRƯNG BÀY:

Bọt polyme và các Sản phẩm;

Bọt kim loại và các Sản phẩm;

Các sản phẩm và Bọt khác;

Nguyên liệu thô; Chất tạo bọt (Chất tạo Bọt vật lý, Chất tạo bọt Hóa học) và Phụ gia Tạo bọt;

Thiết bị Tạo bọt, Thiết bị cắt, Thiết bị Phụ trợ, Thiết bị Kiểm tra, v.v.;

Tái chế Thiết bị và Công nghệ;

Thiết bị Bảo vệ Môi trường;

Chất kết dính và Chất làm kín;

Phim và Băng keo;

Hiệp hội Chuyên nghiệp, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học, Truyền thông, v.v.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Tell: 024 3202 0788  Mobile: +84 945 388 455

Email: contact@hoichotrienlam.vn

www.hoichotrienlam.vn

Gửi cho tôi:

(*) Các mục bắt buộc nhập

Gửi cho tôi:

(*) Các mục bắt buộc nhập

  • Dữ liệu trống
  • Dữ liệu trống
  • Dữ liệu trống